Том 257, № 245 (2015)

Зміст

ФІЛОСОФІЯ. ГЛОБАЛІСТИКА

ФІЛОСОФІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ І АНТИГЛОБАЛІЗМ PDF
В. Л. Гавеля
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЖОНА РОЛЗА ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТЕОРІЇ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ PDF
Л. А. Ляпіна
ОПТИМІЗМ І НІГІЛІЗМ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ PDF
О. В. Марущак
НАЦІОНАЛЬНИЙ СВІТОГЛЯД І НАЦІОНАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ PDF
Н. В. Рожанська
ФІЛОСОФІЯ МІШЕЛЯ ФУКО: НА ШЛЯХУ ДО «БЕЗСУБ’ЄКТНОЇ» ЕПІСТЕМОЛОГІЇ PDF
В. П. Кисляков, О. М. Дрожанова, О. П. Ступак
ІДЕЯ ЦІЛІСНОСТІ ЛЮДИНИ: ВІД АБСТРАКТНО-РОЗУМОВОГО ДО КОНКРЕТНО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ PDF (Русский)
А. А. Осипов
КОМУНІКАЦІЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ: НОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗНАННЯ PDF
Л. В. Броннікова
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ МАРГІНАЛЬНОСТІ PDF
В. Д. Бронніков
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ PDF
М. О. Мінц, А. І. Олійник
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ МІГРАЦІЇ PDF
В. О. Чорна

КУЛЬТУРОЛОГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ЕТНОСОЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ: «МЕТАФІЗИКА КРОВІ» ТА «НУМІНОЗНА СИЛА» PDF
Г. С. Лозко
СПЕЦИФІКА «ОБРАЗУ ЛЮДИНИ» В ІНТОНАЦІЙНОМУ ПОЛІ АНТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Н. В. Маргеліс
ЗАМОВЛЯННЯ В СИСТЕМІ АРХАЇЧНИХ МАГІЧНИХ ПРАКТИК: СТРУКТУРНО-СЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
І. В. Борисюк
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА РЕЛІГІЯ В ЖИТТІ НАРОДУ (АНАЛІЗ ПРАЦЬ В. ШАЯНА) PDF
Г. К. Кожолянко
«ЛЮБОВ» У ФІЛОСОФІЇ ОЛЕСЯ БЕРДНИКА PDF
Ю. В. Котляр
СВІТОГЛЯДНИЙ СИНКРЕТИЗМ У ПЕРЕДВЕЛИКОДНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ PDF
О. Г. Кожолянко

ОГЛЯДИ. ПОВІДОМЛЕННЯ. РЕЦЕНЗІЇ

«ЗАДРУГА» ФІЛОСОФІЯ БЕЗМЕЖНОГО РОЗВИТКУ PDF (Polski)
S. Potrzebowski
XI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ: «СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ СЛОВ’ЯН ПРО ДУШУ», (м. Мощаниця, Хорватія, 2014) PDF
В. А. Шапошніков