КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЖОНА РОЛЗА ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТЕОРІЇ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

Л. А. Ляпіна

Анотація


У статті наведено теоретичний аналіз ідей мультикультуралізму, сформульованих у концепції соціальної справедливості Джона Ролза. Автором виокремлено основні принципи справедливості, а саме: принцип рівної свободи, принцип чесної рівності можливостей та принцип відмінностей, які є складовими мультикультуралізму. Перший принцип передбачає, що основні права і свободи мають бути розподілені рівно, а єдиним обмеженням цих свобод може бути тільки свобода інших. Відповідно до другого принципу, соціальне членство має бути відкритим в умовах чесної рівності можливостей для усіх громадян, у тому числі й незалежно від статі, раси, етнічної належності чи сексуальної орієнтації та соціального походження. Принцип відмінності виправдовує нерівності в розподілі первинних благ лише за тієї умови, що вони спрямовані на поліпшення шансів найменш процвітаючих членів суспільств. Особлива увага звернена на ідею «перехресного консенсусу», що передбачає пошук компромісу в різних поглядах на благо та сприяє забезпеченню суспільної згоди і стабільності.

Ключові слова


компроміс; мультикультуралізм; рівність; свобода; справедливість; соціальна справедливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ролз Дж. Теория справедливости / Дж. Ролз / пер. и науч. ред.: Целищев В. В. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. – 535 с.

Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация : монография / Г. Ю. Ка-нарш. – М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – 236 с.

Ролз Джон. Справедливость как честность [Электронный ресурс] / Джон Ролз // Логос – 2006. – № 1 (52). – С. 35–60. – Режим доступа : http://www.ruthenia.ru/logos/number/52/03.pdf.

Rawls J. Distributive Justice // P. Laslett and W. G. Runciman (eds.), Philosophy, Politics, and Society. Third Series. – London : Blackwell; New York : Barnes & Noble, 1967. – P. 58–82.

Култыгин В. П. Современные зарубежные социологические концепции : [учебник] / В. П. Култыгин / Под ред. Т. Н. Юдиной. – М. : Изд-во МГСУ «Союз», 2000. – 158 с.

Литвиненко Н. Концепция справедливости Джона Ролза / Наталья Литвиненко [Электронный ресурс] // Логос. – 2006. – № 1 (52). – С. 26–34. – Режим доступа : :http://www.ruthenia.ru/logos/number/52/03.pdf/

Алексеева Т. А. Современные политические теории / Т. А. Алексеева. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – 479 с

Калашников Б. Н. Либеральные теории справедливости и политическая практика России / Б. Н. Калашников. – Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. – 260 с. (Серия «Монография». Выпуск 3).

Алексеева Т. А. Новый мировой порядок: альтернативы и возможности [Электронный ресурс] / Т. А. Алексеева // Сайт «Цифровая библиотека Украины» – Режим доступа : http://elib.org.ua/philosophy/ua_show_archives.php?subaction= show full&id=1109153494&archive=0217&start_from=&ucat=&.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.