ЗАМОВЛЯННЯ В СИСТЕМІ АРХАЇЧНИХ МАГІЧНИХ ПРАКТИК: СТРУКТУРНО-СЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ

І. В. Борисюк

Анотація


Статтю присвячено аналізу структурних принципів та світоглядних рис, представлених у найархаїчніших магічних текстах, а також розгляду лінгвістичних особливостей замовлянь. З методологічної точки зору структурно-семіотичний аналіз дозволяє проаналізувати магічний обряд, частиною якого є замовляння, як цілісний текст, що складається з різних компонентів, і виявити базові складові того світогляду, в межах якого замовляння сформувалось як жанр із притаманними йому особливостями. З точки зору мовної практики замовляння цікаві передусім наочним зв’язком словесної формули й обряду, що його ми можемо відтворити завдяки смисловим маркерам семантично «заряджених» слів. «Мовні ігри» в текстах замовлянь (семантична атракція, етимологічна магія, невипадкова рима) свідчать про те, що підставою для сакралізації слова поступово стає власне слово, не опосередковане зв’язком із річчю.

Ключові слова


замовляння; український фольклор; семантична атракція; народна етимологія; ритуал

Повний текст:

PDF

Посилання


Байбурин А. К. Ритуал: свое и чужое / А. К. Байбурин // Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры – Л. : Наука, 1990. – С. 3–17.

Ви, зорі-зориці...: Українська народна магічна поезія (Замовляння) / Упоряд. М. Г. Василенко, Т. М. Шевчук. – К. : Молодь, 1991. – 335 с.

Гунчик І. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування : [монографія] / Ігор Гунчик. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 232 с.

Дикарів М. З поля фольклору й мітольогії / Митрофан Дикарів. – Львів, 1903.

Еліаде М. Мефістофель і Андрогін / Мірча Еліаде : Пер. з англ., нім., франц. – К. : Основи, 2001. – 591 с.

Ефименко П. Сборник малороссийских заклинаний / П. Ефименко. – М., 1874. – 120 с.

Иващенко П.С. Следы языческих верований в южно-русских шептаниях / П. С. Иващенко // Труды ІІІ Археологического Съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. – Т. 1. – К., 1878.

Іларіон Митрополит. Дохристиянські вірування українського народу / Митрополит Іларіон. – К. : Обереги, 1994. – 424 с.

Лозко Г. Наукове дослідження словесної магії слов’ян / Г. Лозко // Волховник : Правослов рідної віри / упор. Лозко Г. – 4-те вид. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – С. 409–433.

Новикова М. О. Українські замовляння: Передмова / М. О. Новикова. – К. : Дніпро, 1993. – С. 7–29.

Новикова М. Коментар / М. Новикова // Українські замовляння / Упоряд. М. Н. Москаленко. – К. : Дніпро, 1993. – С. 199–306.

Попович М. В. Мировоззрение древних славян / М. В. Попович. – К. : Наукова думка, 1985. – 166 с.

Русские заговоры и заклинания: Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг. / Под ред. В. П. Аникина. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 480 с. – (Русский фольклор в новых записях).

Седакова И. А. Дед / И. А. Седакова // Славянские древности. Этнологический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. – Т. 2. – М. : Международные отношения, 1999. – С. 41–43.

Терновская О. А. Баба / О. А. Терновская, Н.И. Толстой // Славянские древности. Этнологический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. – Т. 1. – М. : Международные отношения, 1995. – С. 122–123.

Толстая С. М. «Житие» / С. М. Толстая // Славянские древности. Этнологический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. – Т. 2. – М. : Международные отношения, 1999. – С. 220–222.

Толстой Н. И. Из наблюдений над полесскими заговорами / Н. И. Толстой // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне / Отв. ред. акад. Толстой Н. И. – М. : Наука, 1986. – С. 135–144.

Толстой Н. И. Народная этимология и структура славянского ритуального текста / Н. И. Толстой, С. М. Толстая // Х международный съезд славистов (София, сентябрь 1988): Славянское языкознание. Доклады советской делегации / Отв. ред. акад. Толстой Н. И. – М. : Наука, 1988. – С. 250–264.

Топоров В. Н. Рита / В. Н. Топоров // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С. А. Токарев. – М. : НИ «Большая Российская энциклопедия, 2000. – Т. 2. – С. 384.

Топоров В. Н. Космогонические мифы / В. Н. Топоров // Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х томах / Под ред. А. С. Токарева. – М. : Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000. – Т. 2. – С. 6–9.

Трубачев О. Н. Славянская этимология и праславянская народная культура / О. Н. Трубачев // Х международный съезд славистов (София, сентябрь 1988) : Славянское языкознание. Доклады советской делегации / Отв. ред. акад. Толстой Н. И. – М. : Наука, 1988. – С. 292–347.

Український сонник / Упоряд. Дмитренко М. К. – К. : Редакція часопису «Народознавство», 1991. – 90 с.

Українські замовляння / Упоряд. М. Н. Москаленко. – К. : Дніпро, 1993. – 309 с.

Українські чари / Упоряд. Таланчук О. М. – К. : Либідь, 1994. – 98 с.

Фрэзэр Дж. Золотая ветвь / Дж. Фрэзэр. – М. : Издательство АСТ, 2003. – 781 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.