ЕТНОСОЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ: «МЕТАФІЗИКА КРОВІ» ТА «НУМІНОЗНА СИЛА»

Г. С. Лозко

Анотація


Поки етнос є творцем і носієм етнічної релігії, доти існує його метафізичний взаємозв’язок з його рідними «кревними» Богами. За К. Юнгом, збереження рідного міфу є запорукою існування етносу в часі й просторі. Уявлення про Богів у етнічних та світових релігіях мають відмінності, що характеризуються протилежностями: іманентністю і трансцендентністю, природністю і штучністю, міфологічністю й історичністю та ін. Тривале співіснування в європейській свідомості двох антагоністичних видів духовності поглибило процес розпаду й розриву традиційних суспільних устоїв. Категорії «рідна земля», «рідна мова», «рідна віра» становлять метафізичну триєдність, що є гарантією самозбереження народів у глобалізованому світі. На рубежі ХХ–ХХІ ст. у європейських країнах уже окреслилась тенденція до переоцінки релігійної аксіології та з’явилися спроби реставрації рідних релігійних систем. Категорії «нумінозна сила» та «метафізика крові» ще потребують осмислення в системі етнології та філософії релігії.

Ключові слова


етнічний архетип; етнорелігійний феномен; метафізика крові; нумінозна сила; етнічна релігія; рідна релігія

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдєєв В. Расове мислення давніх греків / В. Авдєєв // Сварог. – 1999. – Вип. 10. – С. 33–39.

Бенуа де А. Как можно быть язычником / Ален де Бенуа. – М., 2004.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов [Електронний ресурс] / Диоген Лаэртский ; [пер. с древнегреч. М. Л. Гаспарова]. – [2-е изд., испр.]. – М. : Мысль, 1986. – Кн. VІІІ (Пифагор. Эмпедокл). – Режим доступу : http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001107/.

Дюринг Е. Еврейский вопрос / Евгений Дюринг. – Москва : Русская правда, 1999.

Карабанов В. Священные основы нации / Владимир Карабанов. – СПб., 2005.

Лев Диакон. История / Лев Диакон. – М., 1988.

Лозко Г. Феномен предківської віри у житті й військовій діяльності Великого Руського князя Святослава / Г. С. Лозко // Лозко Г. Пробуджена Енея. Європейський етнорелігійний ренесанс. – Х. : Див, 2006. – С. 91–102.

Лозко Г. Природні та штучні релігії / Г. С. Лозко // Антологія християнства. – За заг. ред. Г. Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2013.

Мюллер М. Шесть систем индийской философии [Електронний ресурс] / Макс Мюллер : Режим доступу : http://psylib.org.ua/books/mullm01/index.htm.

Отто Р. Священное: об иррациональном в идее Божественного и его соотношении с рациональным / Рудольф Отто ; [пер. с нем. А. Руткевича]. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2008. – 272 с.

Сковорода Г. Твори у 2 т. / Григорій Сковорода. – К. : ТОВ «Видавництво «Обереги», 2005. – Т. 2.

Ушкалов Л. «Пізнай себе». Українська ідея Григорія Сковороди / Л. Ушкалов // Український тиждень. – № 50 (267) від 13 грудня, 2012 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://tyzhden.ua/History/67626

Фай Г. За что мы сражаемся? Идеологический словарь / Гием Фай. – М. : ИЦ «Слава!», 2007.

Фейербах Л. Лекции о сущности религии / Людвиг Фейербах ; [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000572/.

Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / [Подг. изд. А. Лебедева]. – Москва : Наука, 1989; [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.astro-cabinet.ru/library/Filosoph/ Index.htm.

Шаян В. Віра Предків Наших / Володимир Шаян. – Гамільтон, Канада. – 1987.

Шаян В. Григорій Сковорода – лицар святої борні / Володимир Шаян. – Лондон, Торонто – Канада, 1873.

Шелер М. Положение человека в Космосе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://anthropology.ru/ru/texts/scheler/stellung_3.html.

Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов / Карл Густав Юнг ; [пер. с англ.]. – К. : Государственная библиотека Украины для юношества, 1996.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.