СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ МАРГІНАЛЬНОСТІ

В. Д. Бронніков

Анотація


Поняття маргінесу традиційно використовується в соціальній філософії, соціології та політичних науках для аналізу межового положення особи по відношенню до будь-якої соціальної спільності. Перехідний період, у якому перебуває українське суспільство, супроводжується процесами, що сприяють маргіналізації індивідів, соціальних груп і держави загалом. Теоретична інтерпретація феномену маргінальності суттєво відстає від практичного розгортання явищ маргінального ряду. В статті відмічається плю-ралізм підходів до розуміння маргінальності в суспільних та гуманітарних науках. Сучасна концепція маргінальності є багатофакторною, багаторівневою і мультикомпонентною. Філософія звертається до аналізу цього феномену як іманентному будь-якій соці-альній організації. Теоретичні розробки концепції маргінальності не є самоціллю. Із практичної точки зору подібні дослідження можуть бути використані для створення пропозицій з удосконалення державної політики України в контексті гармонізації соціальних відносин.

Ключові слова


маргінальність; міграція; об’єктивована форма маргінальності; суб’єктивована форма маргінальності; трансформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Балла М. Живущие на краю / М. Балла // Знание-Сила. – 2006. – № 11, с. 21-26.

Вафин А. Политическая маргинальность: теоретический и практический аспекты / А. Вафин // Полис. – 2011. – № 4. – С. 137–143.

Иванова Н. Маргинальность в политическом пространстве : автореферат дис. на соискание ученой степени канд. полит. наук [Електронний ресурс] / Н. Иванова. – Саратов, 2005. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/ 126309.html.

Матета О. Політична та етнокультурна маргінальність у трансформаційних процесах пострадянської України : автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук [Електронний ресурс] / О. Матета. – Харків, 2007. – 20 с. – Режим доступу : http://librar.org.ua/load.php.

Усманова А. Р. Маргинальность / А. Усманова // Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век / Главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. – М. : АСТ, Мн. :Харвест, Современный литератор, 2002. – С. 444–445.

Bennett M. BasicConceptsofInterculturalCommunication [Електронний ресурс] / M. Bennet. – Yarmouth, 1998. – Режим доступу : http://www.ikwa.eu/resources/Bennett_intercultural_communication.pdf.

Berry J. Acculturation: Living successfully in two cultures [Електронний ресурс] / J. Berry // International Journal of Intercultural Relations. – 2005. – № 29. – С. 697–712. – Режим доступу : http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic551691. files/Berry.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.