ФІЛОСОФІЯ МІШЕЛЯ ФУКО: НА ШЛЯХУ ДО «БЕЗСУБ’ЄКТНОЇ» ЕПІСТЕМОЛОГІЇ

В. П. Кисляков, О. М. Дрожанова, О. П. Ступак

Анотація


Методологічна проблематика суб’єктивності є однією з найважливіших в сучасному соціальному і гуманітарному знанні. Звернення до філософської спадщини видатного французького мислителя Мішеля Фуко дозволяє дослідити питання генезису сучасних тлумачень суб’єкта, суб’єктивності, свідомості як базисних концептів некласичної філософії. Стаття ставить за мету розглянути філософський та методологічний смисл ранніх праць Мішеля Фуко, розкрити проблему глибинних передумов мислення і знання, виявити роль Фуко у підготовці некласичного тлумачення суб’єктивності. У статті визначено основні положення епістемології Мішеля Фуко, виявлено особливості його полідисциплінарного аналізу, спрямованість критичної аналітики мислителя. Показано, що Фуко визначив спрямованість некласичного епістемологічного дискурсу і створив концептуальні засади розуміння змін культурної та соціальної реальності кінця ХХ століття.

Ключові слова


суб’єкт; епістема; дискурс; археологія знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка [Текст] / Н. С. Автономова. – М. : РОССПЭН, 2008. – 704 с.

Башляр Гастон. Новый рационализм [Текст] / Г. Башляр ; [Пер. с фр.; предисл. и общ. ред. А. Ф. Зотова]. – М. : Прогресс, 1987. – 376 с.

Бодрийяр Жан. Забыть Фуко [Текст] / Ж. Бодрийяр ; [Пер. с фр. Д. Калугина]. – СПб. : Владимир Даль, 2000. – 91 с.

Визгин В. П. Мишель Фуко – теоретик цивилизации знания [Текст] / В. П. Визгин // Вопросы философии. – 1995. – № 4. – С. 116–126.

Голобородько Денис Борисович. Концепции разума в современной французской философии. М. Фуко и Ж. Деррида [Текст] / Д. Б. Голобородько. – М. : ИФ РАН, 2011. – 177 с.

Декомб Винсент. Современная французская философия [Текст] / В. Декомб ; [Пер. с фр. М. М. Федоровой]. – М. : Весь Мир, 2000. – 344 с.

Делёз Жиль. Фуко [Текст] / Ж. Делёз ; [Пер. с фр. Е. В. Семина; вступ. статья И. П. Ильина]. – М. : Изд-во гум. лит-ры, 1998. – 172 с.

Деррида Жак Письмо и различие [Текст] / Ж. Деррида ; [Пер. с фр. под ред. В. Лапицкого]. – СПб. : Акад. проект, 2000. – 428 с.

Колесников А. С. Формы субъективности в философской культуре ХХ века [Текст] / А. С. Колесников, С. Н. Ставцев. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2000. – 112 с.

Табачникова С. Мишель Фуко: историк настоящего [Текст] // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности (послесловие). – М. : Касталь, 1996. – С. 396–443.

Фуко Мішель. Археологія знання [Текст] / М. Фуко ; [Пер. з фр. В. Шовкуна, ред. М. Москаленко]. – К. : Основи, 2003. – 325 с.

Фуко Мішель. Наглядати й карати: народження в’язниці [Текст] / М. Фуко ; [Пер. з фр. П. Таращука]. – К. : Основи, 1998. – 273 с.

Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук [Текст] / М. Фуко ; [Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Авто-номовой; вступ. статья Н. С. Автономовой]. – СПб. : A-cad, 1994. – 406 с.

Хоружий Сергей Сергеевич. Последний проект Фуко. Практики себя и духовные практики [Текст] / С. С. Хоружий. Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской антропологии. – М. : Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. – С. 562–670.

Ярошовець Володимир Іванович. Історія філософії : від структуралізму до постмодернізму [Текст] / В. І. Ярошовець. – К. : Київський університет, 2008. – 263 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.