ФЕНОМЕН «ЖИВОГО» В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОСЛАВНОГО ДИСКУРСУ

А. В. Горбань, Р. В. Мартыч

Анотація


У статті аналізуються основні напрями становлення сучасного православного дискурсу в контексті його інтерпретацій поняття «живого». Підкреслюється актуальність досліджуваної проблематики в контексті ситуації постнекласики. У дослідженні представлено різні підходи в православній теологічній думці, що апологетують аргументи на захист релігійної моделі виникнення живого. Мета статті полягає в розкритті феномену «живого» через призму його інтерпретацій сучасними православними мислителями. Як висновок, автори зауважують, що сьогодні в православному богословському дискурсі все більше відстежується зміщення акцентів у проблемі розуміння живого: від онтологічного і гносеологічного до аксіологічного і морального. Християнство орієнтоване на особистісний порятунок, а щоб досягти цього, людина повинна дотримуватися певних правил і установок, що становлять суть християнської православної етики.

Ключові слова


живе; релігія; православ’я; феномен; природа; еволюція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // Постнеклассика: философия, наука, культура. – СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009. – С. 249–295.

Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. – М. : Наука, 1991. – 271 с.

Иоанн (Зизиулас) (митрополит). Что должна делать Православная Церковь перед лицом вызовов третьего тысячелетия? / митрополит Иоанн (Зизиулас) // Камо грядеши. ‒ 2002. ‒ № 2(18). ‒ С. 16‒21.

Оствальд В. Философия природы / В. Оствальд ; [под ред. Э. Л. Радлова; пер. с нем. О. А. Давыдовой]. – СПб.: Типогр. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон, 1903. – 326 с.

Курашев В. И. Экология и эсхатология (Судьбы человеческого существования с религиозной и научной точек зрения) / В. И. Курашев // Вопросы философии. – 1995. – № 3. – С. 29–36.

Мень О. Син людський / О. Мень ; Монастир Монахiв Студiйського Уставу. – Львiв : Свiчадо, 1994. – 328 с.

Мень А. Тайна жизни и смерти / А. Мень ; [сост. и лит. обработка А. Андреевой]. – М. : Знание, 1992. – 64 с.

Мень А. В. История религии : в поисках Пути, Истины и Жизни : в 7 т. / А В. Мень – М. : Слово, 1991. – Т. 1 : Истоки религии / предисл. С. С. Аверинцева]. ‒ 287 с.