ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНІ ПОГЛЯДИ ДАВНІХ УКРАЇНЦІВ

Г. К. Кожолянко, О. Г. Кожолянко

Анотація


Досліджено філософсько-релігійні погляди давніх українців. Доведено, що філософське мислення було характерне для людини давнього часу. Світогляд і філософськорелігійні погляди були персоніфіковані у вірі в добрих покійників, берегинь, а також у злих мерців – упирів, у птахів, як втілення душ померлих предків та ін. Слов’янська міфологія зберегла багато реліктових анімістичних вірувань у берегинь, русалок, мавок, яких людина наділяла рядом спільних рис (образів, функцій, ритуалів). Констатовано, що християнство перейняло від язичницької релігії значну частину вірувань і обрядів, які використовувалися в минулому і використовуються християнством та іншими релігіями у наш час, вже зі зміненою символікою, що свідчить про релігійний синкретизм.

Ключові слова


філософія; архаїка; поховальні обряди; голуби; семантика; русалки; віра

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово. – М. : Советская Россия, 1988. – 512 с.

Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народи погляди та вірування. – К. : Довіра, 1993. – 414 с.

Бучма О. Релігії стародавніх спільнот // Історія релігії в України: У 10 т. – Т. 1. 15 Дохристиянські вірування; Прийняття християнства. – К. : Український Центр духовної культури, 1996. – С. 63–84.

Введение христианства на Руси. – М. : Мысль, 1987. – 250 с.

Велецкая Н. Н. О роли фольклора в изучении славянских древностей // Средневековая Русь. – М. : Наука, 1976. – С. 18–24.

Воропай О. Звичаї нашого народу. – К. : O6epir, 1993. – С. 145–246.

Геник В. Дохристиянська Богородчанщина // Слово народу. – 1997. – № 64(702). – 62 с.

Гнатюк В. М. Останки передхристиянського релігшного світогляду наших предюв // Знадоби до української демонольогії / 3ібрав Володимир Гнатюк/. – Т. П, випуск 1 // Етнографічний збірник Наукового Товариства імени Шевченка. – Львів, 1912. – Т. XXXIII. – С. V–XLII.

Грушевський М. Біблюграфія (рецензш i справоздання) // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Львів, 1904. – Т. LX., Kh.IV. – 467 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – Т. 1. – К. : Наукова думка, 1991. – 650 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. – Т. 1. – К. : Либідь, 1993, – 392 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. – Т. 4., Кн.2. – К. : Либідь, 1994. – 320 с.

Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження / Відпов. редактор Ю. Г. Гошко. – К. : Наукова думка, 1987. – 472 с.

Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. – Львів: Світ, 1992. – 176 с.

Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. – К. : AT «Обереги», 1992. – 424 с.

Історія Української РСР: У 2 томах. – К. : Наукова думка, 1967. – Т. 1. – 808 с.

Історія філософії на Україні: У 3-х т. – К. : Наукова думка, 1987. – Т. 1. – 400 с.

Карамзин Н. М. История государства Российского в 12-ти томах. – Т. 1. – М. : Наука, 1989. – 640 с.

Килимник C. I. Український piк у народних звичаях в історичному освітленні. У 3 кн., 6 т. – Кн. 2., – Т. 3–4. – К. : AT «Обереги», 1994. – 528 с.

Котляр М. Ф. Введения

християнства в Київській Pyci та його наслідки. – К. : Товариство «Знания» УРСР, 1985. – 48 с

Крищук М. Українська міфологія. – Тернопіль : 1994. – 112 с.

Кузеля 3. Вірування Гуцулів про 6ypi з остатніх днів червня 1885 року // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Львів, 1908. – Т. LXXXVI, Kh.VI. – с. 149.

Литвинова П. Как сажали в старину людей старых на лубок // Киевская старина. – 1895, июнь. – С. 354.

Лозко Г. Велесова книга. Волховник / Літературний переклад i релігієзнавчий коментар Г. Лозко. – К. : «Сварог»; «Такі справи», 2002. – 368 с. (Серія: «Пам’ятки релігійної думки Pyci-Украни»).

Лозко Г. Двовір’я в українській релігійності // Історія релігії в Україні У 10 т. – Т. 1. Дохристиянсью вірування; Прийняття християнства. – К. : Український Центр духовної культури, 1996. – С. 273–304.

Лозко Г. Релігійна святково-обрядова культура давніх українців // Історія релігії в Україні: У 10 т. – Т. 1. Дохристиянські вірування; Прийняття християнства. – К. : Український Центр духовної культури, 1996. – С. 126–150.

Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. – М. : Книга, 989. – 176 с.

Маркевич Н. А . Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян // Українці: народі вірування, повір’я, демонолопя. – К. : Либідь, 1991. – С. 52–169.

Милорадович В. П. Заметки о малорусской демонологии // Українці: народні вірування, повір’я, демонолопя. – К. : Либідь, 1991. – С. 407–429.

Милорадович В. П. Малорусские народные поверья и рассказы о ятнице // Українці: народні вірування, повір’я, демонолопя. – К. : Либідь, 1991. – С. 375–382.

Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. – T. I. – M. : Советская Энциклопедия, 1980. – 672 с.

Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу // Золотослов. Поетичний космос Давньої Pyci. – К. : Дніпро, 1988. – С. 5–46.

Нечуй-Левицький I. Світогляд українського народу. – К. : AT «Обереги», 1993. – 88 с.

Пастернак Я. Археолопя України: Первісна, давня та середня історія України за археолопчними джерелами. – Торонто, 1961. – 792 с.

Пономарьов А. П. Царина народної уяви та її класичні розробки // Українці: народні вірування, повір’я, демонолопя. – К. : Либідь, 1991. – С. 5–24.

Попович М. В. Мировоззрение древних славян. – К. : Наукова думка, 1985. – 168 с.

Рапов О. М. Русская церковь в IX – 1 трети XII в. Принятие христианства. – М. : Высшая школа, 1988. – 416 с.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь // История СССР с древнейших времён до наших дней: В 12 т. – Т. 1. – М. : Наука, 1966. – С. 476–572. 54

Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. – М. : Наука, 1988. – 784 с.

Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах. – Т.1. – М. : Международные отношения, 1995. – 384 с.

Сокіл В. Народы легенди та перекази українців Карпат. – К. : Наукова думка, 1995. – 160 с.

Соловьев С. М. История России с древнейших времён: В 15 книгах.-кн.1., Т. 1–2. – М. : Издательство социальноэкономической литературы, 1959. – 438 с.

Тейлор Э. Б. Первобытная культура. – М. : Политиздат, 1989. – 574 с.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – М. : Политиздат, 1976. – 576 с.

Шилов Ю. А. Прародина ариев: история, обряды и мифы. – К. : СИНТО, 1995. – 744 с.

Чеховський І. Жертвоприношення у календарній магічній практиці українців Карпатського регіону // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології: Збірник наукових статей / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧДУ. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – Т. 1. – С. 266–287.