СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Н. В. Щербакова

Анотація


У статті здійснений соціально-філософський аналіз основних факторів, які впливають на процес трансформації ціннісних орієнтацій сучасної української молоді, визначаючи вектор їхнього подальшого розвитку. Актуальність дослідження специфіки трансформації ціннісних орієнтацій сучасної української молоді посилюється фактором активної інтеграції України у систему світового співтовариства. І в той же час, окреслення шляхів оптимізації ціннісних установок у світогляді молодого покоління дає можливість вийти на соціальну практику по закладенню ціннісних підвалин для становлення суспільного консенсусу в сучасній Україні.

Ключові слова


цінності; ціннісні орієнтації; антицінності; мораль; духовність; свідомість; аномія; трансформація; молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Буева Л. П. Духовность и проблемы нравственной культуры / Л. П. Буева // Вопросы философии. – 1996. – № 2. – С. 3–6.

Глазунов В. В. Олигархические трансформации : монография / В. В. Глазунов. – Запорожье : КПУ, 2011. – 364 с.

Деловая газета «Взгляд» [Електроний ресурс] // Режим доступу до журн. : http://www.vz.ru/ecjnjme/2012/1/20/555117.

Илларион // Христианство перед вызовом воинствующего секуляризма. Выступление на международной конференции «Социальное учение Православия в современном обществе» / Илларион. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.religare.ru/article8763.htm.

Каган М. С. Философская теория ценности/ М. С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1997. – 205 с.

Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган. – Санкт-Петербург, ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 416 с.

Кримський С. Б. Ранкові роздуми / С. Б. Кримський. – К. : Майстерня Білецьких, 2009. – 120 с.

8.Кудрявцев В. Н. Нравы общества переходного периода / В. Н. Кудрявцев // Вестник Российской Академии наук. – 2002. – Т. 72. – № 3. – С. 222–229.

Молодь України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ : GFKUkraine., 2015. – 88 с.

Ціннісні орієнтації сучасної української молоді.Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол.: Жданов І. О., гол. ред. колег., Ярема О. Й., Бєляєва І. І. та ін.]. – К., 2016. – 200 с.

Щербакова Н. В. Анализ и перспективы развития духовно-культурных ценностей современной украинской молодежи / Н. В. Щербакова // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді: Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ФОП Купріяненко Л. А., 2011. –С. 381–388.

Щербакова Н. В. Особенности формирования ценностных ориентаций украинской молодежи в условиях трансформирующегося общества. Философский аспект / Н. В. Щербакова // Теория и практика актуальных исследований: Материалы ІV Международной научно-практической конференции. 15 мая 2013 г. : Сборник научных трудов. – Краснодар, 2013. – С. 37–39.