ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФЕМІНІСТСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Н. В. Рожанська

Анотація


В статті проаналізовано зародження та розвитокфеміністської соціальної теорії в контексті історії соціально-філософської думки. Розглянуто історію походження поняття «фемінізм» і його трактування в сучасній науці. Доведено, що загальноприйнятого чіткого визначення фемінізму на сьогоднішній день не існує, адже визначення фемінізму залежать від того контексту (політичного, соціального, економічного, теоретичного та ін.), в якому він розвивається, а також від підйому-спаду жіночого руху. Описано появу та розвиток фемінізму; показано, що у становленні фемінізму як громадського руху за права жінок в кінці ХІХ – на початку XX століття велику роль зіграв суфражизм, тобто боротьба жінок за громадянське право участі в голосуванні. Охарактеризовано особливості феміністичної методології. Розглянуто поняття «гендер» як базова категорія феміністської соціальної теорії.

Ключові слова


фемінізм; гендер; гендерний підхід; жіноча емансипація; жіночий рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Большой толковый социологический словарь (Collins). – Том 2 (П-Я). – М. : Вече, 1999. – 528 с.

Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – М. : Большая российскаяэнциклопедия, 1997.– 1456 с.

Брандт Г. А. Философская антропология феминизма. Природа женщины / Г. А. Брандт. – СПб.: Алетейя, 2006. – 160 с.

Гендерные аспекты политической социологии / Отв. ред. С. Г. Айвазова, О. А. Хасбулатова. – М. : РОССПЭН, 2004. – 258 с.

Гендерный калейдоскоп / Под ред. М. М. Малышевой. –М. : Academia, 2001. – 520 с.

Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сб. науч. ст. Выпуск 1 / Под ред. И. Р. Чикаловой. – Мн. : БГПУ, 2001. – 320 с.

Здравомыслова Е. А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии / Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина// Социологические исследования – 2000. – № 11. – С. 15–24.

Клименкова Т. А. Феминизм / Т.А . Клименкова // Словарь гендерных терминов. – М. : Информация – XXI век, 2002. – С. 220–221.

Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с.

Темкина А. А. Феминизм: Запад и Россия [Електронний ресурс] / А. А. Темкина // Преображение (Русский феминистический журнал) – 1995. – № 3. – С. 5–17. – Режим доступу : http://www.a-z.ru/women/texts/temkir-1.htm.

Фурье Ф. М. Ш. Избранные сочинения. Том 1. Теория четырех движений и всеобщих судеб. Проспект и анонс открытия / Ф. М. Ш. Фурье. – М. : Государственное социально-экономическое издательство, 1938. – 312 с.

Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности / И .И. Юкина. – СПб, 2007. – 544 с.

Epstein F. C. Great Divides: thecultural, cognitiveandsocialbasesofglobalsubordinationofWomen / Fuchs, CynthiaEpstein // AmericanSociologicalReview. – 2007. – № 72. – P. 1–22.

Kowalska B. O metodologiifeministycznej: ogólnie i osobiście, / BeataKowalska // StudiaHumanistyczne AGH. –Tom 11/2/2012. – P. 69–80.

The Concise Oxford Dictionary of Sociology / Ed. by G. Marshall. NewYork : Oxford University Press, 1994 – 571 р. 16. Tuttle L. Encyclopedia of Feminism / L. Tuttle. – NewYork : ArrowBooks, 1986.– 399 р.