УКРАЇНСЬКА ЗЕМЕЛЬНА ПРОБЛЕМА У СПОГАДАХ ПРО МАЙБУТНЄ

О. В. Патлайчук, О. М. Макарчук

Анотація


Проблему земельної реформи розглянуто з точки зору «суб’єктивної історії», що акцентує дослідження морального стану народу, ментальних особливостей. Проаналізовано масштабність і актуальність наслідків нищення духовних основ української нації – нації хліборобської в результаті більшовицького і сьогоденного «реформаційного» розселянювання. Знищення цілісного життєвого світу селянства разом із знищенням пам’яті про історичне минуле неминуче спричиняло викривлення психології і моралі, руйнування станового хребта суспільства. Сьогоденні техногенні умови існування всіляко дистанціюють від землі, і сучасна людина все частіше потрапляє в ситуацію «стороннього» спостерігача, а не повноправного й відповідального господаря. Тому земельну реформу слід розглядати не тільки і не стільки з економічного, а, в першу чергу, з ментального боку. Точність землевпорядника, обґрунтованість економіста і коректність юриста має бути помножена на далекоглядність, виваженість культуролога. Прерогативою має бути відновлення особистої зацікавленості вільного хлібороба у забезпеченні високого рівня виробництва, його розвитку.

Ключові слова


земельна реформа; хліборобська нація; розселянювання; своєрідність хліборобської життєдіяльності; деформація моралі

Повний текст:

PDF

Посилання


Хантингтон С. Политический порядок в меняющихсяобществах / СамуельХантингтон. – М. : Прогресс–Традиція, 2004. – 480 с.

Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні: [аналітична доповідь]. – К.: НІСД, 2011. – 29 с.

Суслов В. І. Україна: реформи і реформатори [Електронний ресурс] / В. І. Суслов // Публічні лекції Політ.ua – К., 21.02.2011 – Режим доступу : www.polit.ua.

Геєць В. М. Суспільство, держава,економіка: феноменологія взаємодії та розвитку: монографія / В. М. Геєць; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К., 2009, с. 408.

Ленин В. И. О кооперации. / Ленин В. И. / Полн.собр.соч., – т. 45, издание 5-е. – М.: Политиздат, 1970. – с. 369-377.

Ленин В. И. Речь на III Всероссийском съезде профессиональных союзов 7 апреля 1920г. / Полн.собр.соч. – т. 40, издание 5-е, – М. : Политиздат, 1970. – С. 299–313.

Никольский С. А. Земледелие и крестьянствокак природно-историческиеявления / С. А. Никольский // Вопросы философии. – 1991. – № 2. – С. 13–24.

Гольбах П. А. Избранные произведения в двух томах. – Т. 2. / Гольбах П. А. / Под общей редакцией Х. Н. Момджяна. Перевод с французского Т. С. Батищевой и В. О. Полонского. – М. : Издательство «Мысль», Академия наук СССР. Институт философии. Серия «Философское наследие», 1963. – 553 с.

Конквест Р. Жнива скорботи: радянськаколективізація і голодомор. / Роберт Конквест. – К. : Либідь, 1993. – 383 с.

Липинський В. К. Листи до братів хліборобів: Про ідею і організацію українського монархізму / Липинський В. К. – Повне зібрання творів, архів, студії: твори. – Т. 6, кн. 1: – К. : Філадельфія, 1995. – 479с.

Ортега-і-Гасет Х. Безхребетна Іспанія / Хосе Ортега-і-Гасет.– К. : Основи, 1994. – 424с. – (Вибрані твори.– С. 140–195).

Максюта М. Є. «Хліборобський» поворот у світоглядній свідомості на порозі третього тисячоліття: «георгіки душі» для глобалізованого людства? / М. Є. Максюта. – Людина і культура в умовах глобалізації.// Збірник наукових статей. – К. : Вид. Парапан, 2003. – С. 145–155.