КАТЕГОРІЇ «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» І «ЕТНІЧНА ГРУПА» В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

І. Ф. Іванова

Анотація


У статті висвітлено результати аналізу тих підходів до визначення категорій «національна ідентичність» і «етнічна група» в сучасній соціальній філософії, які є актуальними для України в умовах процесу відродження української нації, який відбувається з часів революції Гідності; а також становлять науковий інтерес у зв’язку з розробкою програми соціологічного дослідження національної ідентичності етнічних громад півдня України (на прикладі міста Миколаїв).
Дослідниця дійшла таких висновків: найбільш змістовним та актуальним для сучасного українського наукового простору є визначення категорії «національна ідентичність», в якій акцент робиться на усвідомленні особистістю власної належності до певної титульної нації, що передбачає наявність певних прав та обов’язків; у наукових дослідженнях та законодавчих документах слід використовувати поняття «етнічна група» як менш заполітизоване та більш змістовне порівняно з поняттям «національна меншина». Етнічна група – це група людей, які мають певні особливі етнічні, тобто культурні, мовні, релігійні чи расові характеристики; яких об’єднує повне чи часткове загальне походження та які усвідомлюють свою причетність до загальної групи, свою специфічність та особливість; і ця етнічна особливість групи визнається суспільством.


Ключові слова


ідентифікація; ідентичність; національність; національна ідентичність; національна меншина; нація; етнос; етнічна група

Повний текст:

PDF

Посилання


Аргайл М. Психология счастья [Текст] / Майкл Аргайл ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1990. –336 с.

Козловець М. А. Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / М. А. Козловець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 36 с. – укp.

Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації [Текст]: монографія / М. А. Козловець. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.

Андерсон Б. Воображаемые общества. Размышления об истоках и распространении национализма [Текст] / Б. Андерсон ; [пер. с англ. В. Николаева]. – М. : «Кольн-пресс-Ц», 2001. – 365 с.

Сміт Е. Національна ідентичність [Текст] / Ентоні Сміт ; [пер. с англ. П. Таращука]. – Основи, 1994. – 224 с.

Даренська В. М. Історичні типи рефлексії [Електронний ресурс] / В. М. Даренська. – Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPK/article/viewFile/2222/2212.

Халавка Т. Вплив концепцій етнічностей на моделі акультурації в етноконтактних районах [Електронний ресурс] / Т. Халавка // Ефективність державного управління : зб. наукових праць. – 2013. – Вип. 34. – С. 144–150. – Режим доступу : ile:///E:/My%20Downloads/Хламник/efdu_2013_34_17%20(1).pdf.

Ляпіна Л. А. Етнічні і національні ідентичності: характеристика теоретико-методологічних підходів [Текст] / Л. А. Ляпіна // Наукові праці. Серія «Політологія». – Вип. 20. – 2006. – С. 78–81.

Котляр Ю. В. Методологічні основи термінології, пов’язані з національними меншинами [Електронний ресурс] / Ю. В. Котляр. – Режим доступу : lib.chdu.ua/pdf/historical/.

Саракула Л. П. Криза національної ідентичності: причини та прояви [Електронний ресурс] / Л. П. Саракула // Гуманітарний часопис. – 2012. – № 4. – Режим доступу : www.knai.edu/csp/nauchportal/Archiv/GCH/2012/GCH421/pdf/10.pdf.

Эриксон Э. Идентичность и неукорененность в наше время / Э. Эриксон // Философские науки. – 1995. – № 5–6. – С. 217.

Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування [Текст] : [монографія] / М. Т. Степико. – К. : НІСД, 2011. – 336 с.

Губогло М. Н. Идентификация идентичности. Этносоциологические очерки [Текст] / М. Н. Губогло. – М. : Наука, 2003. – 764 с.

Євтух В. Б. [Електронний ресурс] / В. Б. Євтух. – Режим доступу : /http://www.slideshare.net/yevtukh/2012-19981287.

Асп Э. К. Введение в социологию [Текст] / Эркки Калеви Асп. – Спб. : Алетейя, 2000. – 248 с.

Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога [Текст] : [монографія] / І. П. Рущенко. – Х. : ФОП Павленко О. Г., 2015. – 268 с.

Старик В. Модернізм Е. Ґелнера та процеси акультурації [Електронний ресурс] / В. Старик. – Режим доступу : http://buktolerance.com.ua/ ?p=4821.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму : [монографія] / Г. В. Касьянов. – К. : Либідь, 1999. – 352 с.

Мицик В. В. Права національних меншин у міжнародному праві [Текст] : [монографія] / В. В. Мицик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2004. – 287 с.

Косьмій Ю. В. Співвідношення понять «національні меншини», «етнічні громади», «етнічні спільноти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Sevntu.com.ua/jspuil/bitstream/1234567898/1296/1/100-32.pdf.

Україна. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради. –1992. – № 36. – С. 4.

Україна Про концепцію державної етнонаціональної політики України: Проект закону України № 7615 від 06.06.2005, поданий Чубаровим Р. А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : // http://gska2.rada.gov.ua/ pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=24713.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.