ЦІЛІ ТА ЇХНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ

Я. В. Васильєв

Анотація


Цілі в житті людини мають велике значення, але вона це може і не усвідомлювати, Вчені з різних наукових напрямків, разом із тим, це усвідомлюють та приділяють значну увагу дослідженню проблеми цілей. Як показав теоретичний аналіз цього питання, філософи виділяють загальнолюдське значення мети для людини, фізіологи шукають фізіологічні механізми рефлекторної діяльності при постановці цілей, кібернетики підходять до вивчення мети з точки зору системного підходу. Психологи повинні шукати психологічні механізми цілеспрямованої діяльності, але таких робіт практично немає. Тому головною метою нашого дослідження були спроби пошуку таких психологічних механізмів. Для цього було розроблено спеціальну експериментальну методику проективного типу, що дозволяє досліджувати цільову спрямованість особистості. У процесі дослідження в декілька тисяч піддослідних були виявлені певні особливості постановки різних за віддаленістю цілей та встановлені провідні риси особистості, що впливають на психологічні механізми постановки та досягнення мети. Такі висновки підтвердили статистичні данні на достовірному рівні.

Ключові слова


цілі; три види цілей по віддаленості від ситуацій теперішнього часу; цільова спрямованість особистості; рівнева структура цільової спрямованості особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Акофф Р. О целеустремленных системах / Р. Акофф, Ф. Эмери. – М. : Советское радио, 1974. – 271 с.

Анохин П. К. Рефлекс цели как объект физиологического анализа / П. К. Анохин // Избранные труды. – М. : Наука, 1978. – С. 292–310.

Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / Н. А. Бернштейн. – М. : Медицина, 1966. – 349 с.

Васильев Я. В. Футурреальная психология личности / Я. В. Васильев. – Николаев : Илион, 2007. – 518 с.

Гегель Г. В. Ф. Наука логики / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Соцэкгиз, 1939. – 189 с.

Кант И. Сочинения в 6 т. / И. Кант – М. : Политиздат, 1966. – 423 с.

Коган Л. Н. Цель и смысл жизни человека / Л. Н. Коган. – М. : Мысль, 1984. – 252 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.

Маркс К. Сочинения : в 45 т / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 21. – М. : Госполитиздат, 1961. – 745 с.

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Питер, 2003. – 325 с.

Обуховский К. Психологическая теория строения и развития личности / К. Обуховский // Психология формирования и развития личности. – М., 1981. – С. 5–67.

Павлов И. П. Полное собрание трудов / И. П. Павлов. – М. : Учпедгиз. – Т. 3. – 1949. – 387 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 1999. – 720 с.

Сеченов И. М. Избранные произведения / И. М. Сеченов. – Т. 1. – М. : Госполитиздат, 1952. – 335 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – 360 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.