СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС ТА ФІЛОСОФЕМА СИМВОЛУ

П. В. Кретов

Анотація


У статті проблематизовано поняття наукового дискурсу в контексті трансформації пізнавального поля науки та філософії, викликаної соціокультурними та техногенно-цивілізаційними факторами. Концепт дискурсу розглядається у зв’язку з філософемою символу, що зумовлено актуальними тенденціями розвитку філософії науки, філософії свідомості, філософської антропології та філософії мови. Обґрунтовано універсально-цілісний холістичний характер символу як структури, що здатна монолітизувати різні типи дискурсу та комплекси мовних практик у свідомості людини. Також символічно-дискурсивна форма експлікації смислів життєвого світу людини тлумачиться як онтологізуюча для пізнавального потенціалу свідомості. Розглянуто типологічну близькість філософської та художньої символіки в межах сучасного наукового дискурсу, що зумовлена семантичною та ейдетичною природою символіки. Розгорнуто триступеневу градацію символічних конструкцій за рівнем складності: іманентна, казуальна та власне символіка. Акцентовано роль символу в подоланні раціоналізуючого логоцентризму в мовних дескрипціях, трансцендування символічними конструкціями мовних практик і дискурсу як їх інваріанту. Підкреслено роль символу та символіки як засобів трансляції екзистування суб’єкта в інтерсуб’єктивному смисловому просторі.

Ключові слова


дискурс; символ; життєвий світ людини; свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Лук’янець В. С. Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури : [монографія] / В. С. Лук’янець, О. М. Кравченко, Л. В. Озадовська. – К., 2000. – 304 с.

Руднев В. П. Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни / В. П. Руднев. – М. : Прагматика культуры, 2002. – 256 c.

Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну / Ю. Габермас ; [пер. з нім. та комент. В. М. Купліна]. – К. : Четверта хвиля, 2001. – 424 с.

Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А. Ф. Лосев. – М. : Искусство, 1995. – 319 с.

Кретов П. В. Символіка мисленого експерименту: філософсько-антропологічна рецепція / П. В. Кретов // Вісник Черкаського університету: Серія «Філософія». – № 11 (304). – Черкаси, 2014. – С. 51–58.

Сычева С. Г. Проблема символа в философии / С. Г. Сычева. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2000. – 197 с.

Юшкевич П. С. О современных религиозно-философских исканиях / П. С. Юшкевич // Литературный распад : сборник статей. – СПб., 1998. – С. 116–129.

Бахтин М. М. Понимание и текст / М. М. Бахтин // Хрестоматия по философии : уч. пос. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : Проспект, 1997. – С. 336-353.

Бергсон А. Философская интуиция // Хрестоматия по философии. Уч. пос. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : Проспект, 1997. – С. 272–284.

Франк С. Л. Непостижимое // Сочинения / С. Л. Франк. – М. : Правда, 1990. – С. 183–560.

Кримський С. Під сигнатурою Софії / С. Кримський. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 367 с.

Deodato S. Paul Ricoeur’s Hermeneutics of Symbols: A Critical Dialectic of Suspicion and Faith [Електронний ресурс] / S. Deodato, A. Itao // Kritike volume four number two (december 2010), 1–17. – Режим доступу : http: //www.kritike.org/ journal/issue_8/itao_december2010.pdf.

Novak P. Mental Symbols: A Defence of the Classical Theory of Mind / P. Novak. – Springer Science & Business Media, 1997. – 259 p.

Pinker St. The Sense of Style: The Thinking Person’s Guide to Writing in the 21st Century, 2014 [Електронний ресурс] / St. Pinker. – Режим доступу : http://www.amazon.com/The-Sense-Style-Thinking-Persons/dp/0670025852#reader_B00JW50680.

Sadowski Piotr. From Interaction to Symbol: A systems view of the evolution of signs and ... / Piotr Sadowski. – Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2009. – 297 p.

Skorupski John. Symbol and Theory. A Philosophical Study of Theories of Religion in Social Anthropology / John Skorupski. – Сambridge University Press, 1983. – 284 p.

Stamatescu Ion-Olimpiu. On the Use and Character of Symbols in Modern Physical Theories [Електронний ресурс] / Ion-Olimpiu Stamatescu // Symbol and Physical Knowledge, 2002. – P. 33–72. – Режим доступу : http ://link.springer.com/ chapter/10.1007%2F978-3-662-04855-9_2.