ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ НАУКИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Л. В. Броннікова

Анотація


Трансформація образу сучасної науки відображає зрушення у культурі людства зага-лом. Сучасна наука має суттєві відмінності від класичної. Центр ваги сучасних науко-вих досліджень перенесений з процесу отримання та обґрунтування знань на їх прак-тичне застосування в різних сферах суспільної життєдіяльності. Сучасна філософія обстоює культурну самоцінність наукового знання, оскільки зміни в організації дослі-джень та споживанні наукових знань не відміняють їх когнітивну складову. Про наукове знання як феномен культури багато писав відомий український філософ Сергій Кримсь-кий. Поява останнім часом нових епістемологічних стратегій продовжує лінію його ро-здумів. Нові соціокультурні запити впливають на виробництво, функціонування та ви-користання наукових знань. Проте це не заперечує пошук істини, на чому завжди напо-лягав у своїх творах С. Кримський.

Ключові слова


наука; соціокультурні чинники; знання; епістемологія; культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Дротянко Л. Наука як феномен культури у філософській спадщині С. Б. Кримського / Л .Дротянко // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. ‒ Вип. 2(22). ‒ К. : НАУ. ‒ 2015.‒ С. 10‒14.

Крымский С. Научное знание и принципы его трансформации.‒ К. : Наукова думка.‒ 1974. ‒ 207 с.

Крымский С., Кузнецов В. Мировоззренческие категории в современном естествознании. ‒ К. : Наукова думка.‒ 1983.‒ 222 с.

Кримський С. Під сигнатурою Софії. ‒ К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». ‒ 2008. ‒ 367 с.

Культурно-историческая эпистемология: проблемы и перспективы. К 70-летию Б. Пружинина. ‒ М. : Академия. ‒ 2014. ‒ 599 с.

Лебедев С. .Философия науки: общие проблемы. ‒ М. : Академический проект. ‒ 2007. ‒ 731 с.

Мамчур Е. Проблемы социокультурной детерминации научного знания.‒ М. : Наука. ‒ 1987. ‒125 с.

Свасьян К. Становление европейской науки. ‒ М. : Evidentis. ‒ 2002. ‒ 440 с.