ПРО ДЕЯКІ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ІРОНІЯ»

І. Л. Шпачинський

Анотація


Сьогодення потребує зміни наочно онтологічної моделі навчання на іншу - гносеологічну, де основу предмета, що вивчається, складає методологія та історія науки, її пізнавальні засоби і технології. Для засвоєння арсеналу методологій та розвитку творчого, нестандартного мислення потрібні активні методи і форми навчання. В зв’язку з цим розглядається спорідненість гносеологічних засад понять «іронія», як категорії естетики, і «оператор РЧВ (розмір-час-вартість)», як базової категорії теорії рішення винахідницьких задач, в контексті їх інструментального використання для розв’язання суперечностей. В статті з’ясовується доцільність та ефективність/не ефективність іронічного методу філософування у природничих і соціально-гуманітарних дисциплінах та пропонуються деякі підходи щодо реалізації такого стилю міркування. Автор вважає, що подібна модель формує у людини здатність самостійного системного бачення професійних проблем і стимулює потреби в пошуку творчих підходів до їх вирішення.


Ключові слова


методи пізнання; діалектика; іронія; проблемна ситуація; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Гейко С. М. Іронія як культурна універсалія: Філософський аналіз / С. М. Гейко: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філос. наук. - 09.00.04 філософська антропологія, філософія культури. ‒ Київ, 2007. – 18 с.

Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; 2-е изд., испр. и допол. ‒ М. : Мысль, 2010. ‒ Інте-рнет-версія видавництва: http://iphras.ru/elib/1287.html

Черданцева И. В. Ирония: от понятия к методу философствования, или до чего доводят философов насмешки: Курс лекций / И. В. Черданцева. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 1999. ‒ 166 с.

Черданцева И. В. Возможности иронии как метода познания / И. В. Черданцева. – [Електронний ресурс] ‒ Режим до-ступу : http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Philosophia/6_89006.doc.htm.

Цит. за: Дробышева Е. Э. Аксиология постмодерна: Ирония. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУСЭ, 2008. – 179 с. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.info/2-117257.html.

Пивоев В. М. Ирония как эстетическая категория // Философские науки. – 1984. - № 2. – С. 54-61 / В. М. Пивоев. ‒ [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pivoev.ru/download/w061.pdf.

Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука / Г. С. Альтшуллер. ‒ М. : Советсткое радио, 1979. ‒ 109 с.

Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер: [4-е изд.] ‒ М. : Альпина Паблишерз, 2011. — 400 с.

Литвак М. Е. Психологическое айкидо / М. Е. Литвак. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 224 с.

Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке / Н. Г. Гончаренко. – М. : Искусство, 1991. – 432 с.

Методологія наукової діяльності: Навчальний посібник / За ред. професора Д. В. Чернілевського. – Вінниця : Вид-во АМСКП, 2010. – 484 с.

Конох Н. С., Пунченко О. П. Образование в пространстве философских проблем современности / Н. С. Конох, О. П. Пунченко. ‒ К. : Кафедра, 2013. ‒ 320 с.

Невероятная образовательная реформа в Финляндии: от предметов к темам. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : https://newtonew.com/news/finland-epic-education-reform.