ФІЛОСОФЕМА СИМВОЛУ І МОВА СУЧАСНОЇ НАУКИ

П. В. Кретов

Анотація


Розгляд характеру кореляції між символічною природою мови та штучними семіоти-чними кодами, що уможливлюють розуміння й комунікацію, і дискурсом сучасної науки є метою статті. Здійснено окреслення символічного характеру опису дійсності в межах наукової картини світу та вказана роль у цьому символічних конструкцій мови. Розгля-дається питання релевантності символу як смислогенеративної моделі в дискурсі су-часної фундаментальної науки та гуманітаристики. Проблематизується положення про функціональність або онтологізованість символа. Обгрунтовуються такі харак-теристики символа, як трансфінітність і мультипанорамність, а також фіксується їхній зв’язок з евристичним та гносеологічним потенціалом символа. Вказується, що символ є конструкцією свідомісті та мови, що дозволяє долати фінітність будь-якого наративу й дискурсу й уможливлює існування наукового опису як складної відкритої си-стеми.

Ключові слова


символ; смисл; смислогенерація, аналогова комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Вайнберг С. Мечты об окончательной теории: Физика в поисках самых фундаментальных законов природы / Вайнберг Стивен. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.

Вигнер Ю. Непостижимая эффективность математики в естественных науках / Этюды о симметрии / Вигнер Ю. – М. : Изд-во «Мир», 1971. – 319 с. – С. 182‒199.

Князева Е. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии / Князева Е. – М. : Университетская книга, 2014. – 500 с.

Лекторский В. А. Возможна ли интеграция естественных наук и наук о человеке? / Лекторский В. А. // Вопросы фило-софии. – 2003. – № 3 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vphil.ru/index.php?option=com_content &task=view&id=499&Itemid=55.

Подниекс К. М. Вокруг теоремы Геделя / К. М. Подниекс. – Рига : Зинатне, 1992. – 191 с.

Серл Дж. Р. Конструирование социальной реальности / Серл Джон

Р. / Реферативный пер. А. Романова / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000905/st000.shtml

Сычева С. Г. Проблема символа в философии / С. Г. Сычева– Томск : Изд-во Томск. Ун-та, 2000. – 197 с.; Гоготишвили Л. А. Рецепция символизма в гуманитарных науках // Литературоведение как 65ітература. Сборник в честь С. Г. Бочаро-ва / Л. А. Гоготишвили– М. : Языки славянской культуры, 2004.

Хайдеггер М. Время картины мира / М. Хайдеггер. Время и бытие. – М. : Республика, 1993. – 446 с. – С. 41 – 63.