«РОМАНТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ» АЙН РЕНД ЯК ЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ

О. В. Патлайчук

Анотація


Проведено дослідження основних положень естетичної концепції «романтичного реалізму», розробленої американською письменницею та філософом Айн Ренд. Встановлено, що на відміну від домінуючого з ХІХ ст. і до теперішнього часу визначення романтизму, як естетичної школи, заснованої на перевазі почуттів, а не розуму, головною характеристикою романтизму письменниця вважала затвердження здатності людини до вольового акту. Оскільки вольовий акт – це результат розумових здібностей людини, то ніякого протиставлення романтизму розуму бути не може. Тільки істота, що володіє розумом, здатна до скоєння вільного вольового акту. Встановлено, що в основі концепції «романтичного реалізму», розробленої Айн Ренд, лежить сформульований Аристотелем принцип, згідно з яким мистецтво повинно показувати речі не такими, якими вони є, а такими, якими вони могли б бути і повинні були б бути. Відповідно з цим, романтизм повинен поєднуватися з реалізмом. Створюваний згідно з цінностями художника твір мистецтва має узгоджуватися з реальністю і не виходити за рамки раціонального.


Ключові слова


Айн Ренд; естетика; романтичний реалізм; розум; вольовий акт; література

Повний текст:

PDF

Посилання


Коробко М. І. Явні та неявні джерела філософії об‘єктивізму Айн Ренд / М. І. Коробко // Гуманітарний часопис. – 2015. – № 1. – С. 38‒44.

Мямлин К. Айн Рэнд–Розенбаум – бардесса либерального капитализма [Електронний ресурс] // Институт коммунитари-зма. – Режим доступу : http://communitarian.ru/publikacii/filosofiyapolitiki/aynrendrozenbaum_bardessa_liberalnogo_ kapitalizma. – 14.10.16. – Назва з екрану.

Романтизм [Електронний ресурс] // Вікіпедія: Вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Ро-мантизм. – 14.10.16. – Назва з екрану.

Рэнд А. Контрабандная романтика [Текст] / А. Рэнд // Апология капитализма: сб. статей. – М. : НЛО, 2003. – С. 343‒358.

Рэнд А. Основные принципы литературы [Текст] / А. Рэнд // Апология капитализма: сб. статей. – М.: НЛО, 2003. – С. 294-316.

Рэнд А. Романтический манифест: Философия литературы [Текст] / А. Рэнд. – М. : Альпина Паблишер, 2010. – 199 с.

Рэнд А. Что такое романтизм? [Текст] / А. Рэнд // Апология капитализма: сб. статей. – М.: НЛО, 2003. – С. 316‒343.

Сазонов С. С. Введение в философию Айн Рэнд: метафизика и эпистемология свободы [Текст] / С. С. Сазонов // Мате-риалы четвертых чтений памяти Г.В. Лебедева. – М. : Алроса, 2008. – С. 11‒28.