КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ Г. С. СКОВОРОДИ: РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Г. С. Лозко

Анотація


Розглянуто основні концептуальні засади етики Г.Сковороди, запропоновані для ви-кладання в Харківському колегіумі в 1766 р., які так і не були реалізовані філософом вна-слідок церковної цензури та клерикальної упередженості стосовно вільного тракту-вання біблійного тексту і народно-звичаєвого підходу до моделей поведінки людини в традиційному суспільстві. Зроблено релігієзнавчий аналіз його конспекту (програми) під назвою «Вхідні двері до християнської доброчинності для молодого шляхетства Ха-рківської губернії» та «2-га вступна проповідь до того ж курсу», а також двох пізніших його творів «Потоп Зміїн» та «Ікона Алківіадська», в яких методом критичного біблієз-навства філософ ніби «розчищує стару ікону», під багатослівними шарами забобонів якої відкриває прихований істинний смисл. На прикладі етики Григорія Сковороди пока-зано недоцільність сучасних спроб уведення християнської етики до навчальних про-грам світських ВНЗ та середніх шкіл, що суперечить Конституції України та Закону України про вищу освіту (прийнятому 1 липня 2014 р.).

Ключові слова


етика Г. Сковороди;»сковородинство»; неканонічне богослов’я; хри-стиянська етика; критичне біблієзнавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Електронний ресурc] // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Плющ П. П. Історія української літературної мови / П. Плющ. – К., 1977.

Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода; [За ред. проф. Л. Ушкалова]. – Харків – Едмонтон – Торонто : Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. – 1400 с.

Сковорода Г. С. Вступні двері до християнської добронравності/ Григорій Сковорода // Сковорода Г. Твори у 2-х то-мах. – К. : Обереги, 2005. – Т. 1, с.140 –150, 481 – 482.

Сковорода Г. Книжечка, що називається Silenus Alciviaddis, тобто Ікона Алківіадська / Григорій Сковорода //Антологія християнства. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. –С.265 –276.

Сковорода Г. Діалог. Потоп Зміїний / Григорій Сковорода //Антологія християнства. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. –С. 277–287.

Філософський словник // Головна ред. УРЕ. – К., 1986.

Хитрук В. Оракул духа – Григорій Сковорода/ Василь Хитрук. – К. – Х. – Херсон, 2010.

Шаян В. Григорій Сковорода – лицар Святої борні/ Володимир Шаян. – Лондон, Торонто, 1973.

Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства/ Валентина Шевченко. – К. : Наукова думка, 2004.