ФРУСТРАЦІЙНА ТЕОРІЯ АГРЕСІЇ

О. В. Качмар

Анотація


Розглянуті історичні витоки та основні постулати фрустраційної теорії агресив-ності. Проаналізовано ідейно-концептуальний доробок науковців Д. Долларда, Л. Берко-віца, С. Розенцвейга, А. Басса, Т. Шібутані. Доведено, що вивчення наукових постулатів й ідей авторів фрустраційної теорії агресивності дозволяє глибше зрозуміти наслідки особистісного й суспільного розчарування в час кризових комунікацій й тотальної не-стабільності.

Ключові слова


фрустрація; агресія; агресивна поведінка; теорія фрустраційної агресивності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандура А. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс; пер. с англ. Ю. Брянцевой, Б. Красовского. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО–Пресс, 1999. – 512 с.

Басс А. Психология агрессии / А. Басс // Вопросы психологии. – 1967. – № 3. – С. 60–67.

Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – СПб. : Прайм – Еврознак, 2002. – 512 с.

Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – СПб. : Прайм – Еврознак, 2007. – 672 с.

Крейхи Б. Социальная психология агрессии / Б. Крейхи. – СПб. : Питер, 2003. – 213 с.

Левитов Н. Д. Психология подростка и воспитание его в семье / Н. Д. Левитов. – М. : Знание, 1958. – 32 с.

Левитов Н. Д. Фрустрация как один из видов психических состояний / Н. Д. Левитов // Вопросы психологии –1967. – № 6. – C. 38–58.

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – 7–е изд. – Спб. : Питер, 2009. – 794 с.

Психологический словарь / Под общей науч. ред. П. С. Гуревича. – М. : ОЛМА Медиа Групп, ОЛМА ПРЕСС Образова-ние, 2007. – 800 с.

Руденко Л. М. Біхевіореальний підхід до вивчення агресивної поведінки розумово відсталих дітей / Л. М. Руденко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7671.

Сергеєва К. В. Профілактика агресивної поведінки підлітків у центрах соціально–психологічної реабілітації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / К. В. Сергеєва. − К., 2016. − 368 с.

Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 544 с.

Buss A. Some determinants of rigidity in discrimination reversion leaning / A. Buss // J. Exp. Psycho. – 1952. – Vol. 44. – P. 222–227.

Dollard J. L. Frustration and Aggression / J. L. Dollard, D. G. Miller. – New Haven : [w. r.], 1939. – 387 p.

Rosenzweig S. An outline of frustration theory / S. Rosenzweig, J. McV. Hunt // Personality and the behavior disorders. – Ox-ford, England : Ronald Press, 1944. – P. 379–388.