ЗНЕЦІНЕННЯ ПРАЦІ ТА ЗАГРОЗА ВІДЧУЖЕННЯ МОЛОДІ ВІД ТРУДОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ «СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ»

А. М. Фесенко

Анотація


Тема стану цінностей праці в умовах бурхливого розвитку «суспільства споживан-ня», що розгортаються в руслі суспільних перетворень на пострадянському просторі та супроводжуються зламом традиційної для України моделі цінностей життєустрою, є предметом міркування в статті. Продемонстровано небезпеку девальвації цінностей трудового способу життя в умовах наступу «суспільства споживання», а також ту за-грозу, що несе цей процес для соціалізації підростаючого покоління, яке відчужується від суспільно-прийнятного способу життєдіяльності.

Ключові слова


праця; споживання; цінності; ціннісні орієнтації; «суспільство спожи-вання»; молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман ; [пер. с англ. и ред. В. Л. Иноземцева]. – М.: Логос, 2005. – 390 с.

Бодрийар Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийар ; [пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самар-ской]. – М. : Республика; Культурная революция, 2006. – 269 с.

Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / П. Дж. Бьюкенен; [пер. с англ. А. Башкирова]. – М. : АСТ; СПб. : Terra Fantastica, 2004. – 444 с.

Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен ; [пер. с англ., вступ. ст. С. Г. Сорокиной; общ. ред. В. В. Мотылевой]. – М. : Прогресс, 1984.

Дебор Г. Общество спектакля / Ги Дебор : [пер. с фр. C. Офертаса и М. Якубович]. – М. : Логос, 1999. – 224 с.

Зарубин П. Общество потребления как основа создания незрелой личности / П. Зарубин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://whatisgood.ru/theory/obshhestvo-potrebleniya-kak-osnova-sozdaniya-nezreloj-lichnosti/

Ильин А. Н. Статус труда в обществе потребления / А. Н. Ильин // Гуманитарные научные исследования. – 2013. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://human.snauka.ru/2013/01/2162

Ильин В. И. Потребление как дискурс / В. И. Ильин. – СПб. : Интерсоцис, 2008. – 446 с.

Ильин В. И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность / В. И. Ильин. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ruthenia.ru/logos/kr/ilyin.pdf

Левяш И. Я. Постиндустриализм: проблема адекватности концепта / И. Я. Левяш // Общественные науки и современ-ность. – 2001. – № 3. – С. 153‒161.

Манько Ю. В. Социология молодежи / Ю. В. Манько, К. В. Оганян. – СПб. : ИД «Петрополис, 2008. – 316 с.

Тульчинский Г. Л. Культура в шопе / Г. Л. Тульчинский. [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://hpsy. ru/public/x2960.htm.

Совалева Д. А. Демонстративное поведение как фактор формирования жизненных стилей молодежи // Молодой ученый. – 2015. – № 4. – С. 701–704. [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.moluch.ru/archive/84/15737.