Свобода цілей і прагнення до свободи

В. Л. Гавеля

Анотація


Необхідність для людини щодня вибудовувати лінію своєї поведінки в оточенні собі подібних (соціальне середовище) неминуче породжує оцінку себе і цього оточення. У першому наближенні це ‒ усвідомлення міри свободи в здійсненні бажань і цілей індивіда. Звідси витікає й проблема відповідальності, яка в наш час стала одним з критеріїв гу-манізму політичних доктрин і правової відповідальності за звершення діянь. Свобода неминуче породжує питання: наскільки поведінка людини в реалізації її намірів і цілей збі-гається з певними суспільними ідеалами або ж суперечить їм. Акцентуючи увагу кожно-го разу на зовнішній обумовленості поведінки людей природним та суспільним середо-вищем і не приділяючи належної уваги співвідношенню їх свободи і можливостей в само-реалізації особистих планів, ми мимоволі недооцінюємо проблему відповідальності осо-бистості, значення вольових зусиль у вчинках і діяннях людей. Теоретична і практична потреба пояснити таку модель поведінки, коли особистість охоче бере на себе відпо-відальність за мотиви своїх вчинків, але провину за негативні наслідки своєї діяльності покладає на зовнішні обставини, є актуальним завданням сучасної соціальної теорії

Ключові слова


свобода; мета; прагнення до свободи; людина; рівність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Современный философский словарь / Подобщ. ред. В. Е. Кемерова. – М. : Академический Проект, 2004. – 864 c.

Ниринг С. Свобода: обещание и угроза. Критика культа свободы / Скотт Ниринг: [пер. с англ. Константинова Ф. В.]. ‒ М. :Прогресс, 1966. –192 c.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук: В 3 т.: Т. 1. Наука Логики / Георг Вильгельм Фридрих Гегель. – М. : Мысль, 1974. –452 с.

Поппер К. Открытое общество и его враги (в 2-х томах). Т. 1. Введение / Карл Поппер.‒ М. : Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. ‒ 448с. [ Электронный ресурс]. Режим доступа : http://baguzin.ru/wp/?p=9464.

Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии / В. И. Ленин. ‒ М. : Изд-во политической литературы, 1984. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : http://www.rulit.me/books /materializm-i-empiriokriticizm-read-91603-1.html.

Джемс В. Многообразие религиозного опыта / Вильям Джемс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://e-libra.ru/read/150541-mnogoobrazie-religioznogo-opyta.html.

Федюшин А. Проблема свободы в философии Ж.-П. Сартра. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://rushist. narod.ru/files/saint_work/art/art_43.htm.

Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Экзистенциальная философия // Философия: справочник. ‒ М. : ACT: СЛОВО, 2000. ‒ 672 с.

Миллс Ч. Р. Властвующая элита / ЧарлзРайт Миллс. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.historylib.org/ historybooks/Mills-R_Vlastvuyushchaya-elita/84.

Тоффлер А. Футурошок / Алвин Тоффлер: [пер. с англ.]. ‒ СПб. : Лань, 1997. – 464 с.

Фромм Э. Бегство от свободы / Эрих Фромм: [пер. с англ.; общ. ред. и послесл. П. С. Гуревича].‒ М. : Прогресс, 1989. ‒ 272 с.