ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЕРХІВКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ РАКУРС

В. Д. Бронніков

Анотація


Висвітлюються проблеми формування, структури та оновлення політичної верхівки українського суспільства в перехідний період розвитку. За 25 років незалежності ці про-цеси не набули чіткості та системності. Безперечно, оновлення відбувається, але прогнозувати, передбачати керівний склад різних політичних інституцій вкрай складно. Мобільність, оновлення, змішування різних груп еліт є характерною рисою сучасного суспільства. Процеси децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, депо-літизація державної служби, а також якісна освіта є умовами формування нового полі-тичного кадрового потенціалу нашої країни. Пропонується в термінах синер-гетичної парадигми розглянути сучасний період розвитку української державності в контексті змін, що відбуваються у певних прошарках так званої політичної еліти.

Ключові слова


еліта; політична верхівка; трансформація; маргінальність; синергетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусів В. Украинская элита: откуда ноги растут.  Украинская правда, 11 ноября 2009.  [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://world.pravda.com.ua/rus/articles/2009/11/11/4513357/.

Князева Е. Н., Курдюмов С. П., Трансдисциплинарность синергетики: следствия для образования / Е. Князева, С. Курдюмов // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности.  М. :Прогресс-Традиция,2003.  584 с.

.Выдрин Д. За что я не люблю Фирташа. – Украинская правда, 11 ноября 2009.  [Електронний ресурс].  Режим досту-пу : http://www.vydrin.com/express/156928/

.Офіційний сайт Верховної Ради Украни [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://rada.gov.ua/ru.

Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах/ Г. Хакен. – М. : Мир, 1985.  419 с.